Artikel 153 & Ketuanan Melayu

Salam semua,

Blog ini menerima email daripada seorang pembaca supaya artikel mengenai Ketuanan Melayu dituliskan di dalam blog ini supaya orang ramai faham mengenai perkara di atas. Ini disebabkan menurut beliau, rata-rata generasi muda melayu tidak faham mengapa ketuanan melayu harus dipertahankan. Penulis membuat sedikit carian dan kajian mengenai Ketuanan Melayu dan mendapati bahawa bukan isu mengenai Ketuanan Melayu harus dipostkan tetapi juga mengenai Artikel 153 dan kontrak sosial Malaysia harus dipostkan kerana ia saling mengaitkan antara satu sama lain. Sumber rujukan dari wikipedia dan lawnet.

Artikel 153 Perlembagaan Malaysia

Artikel 153 Perlembagaan Malaysia memberikan tanggungjawab kepada Yang di-Pertuan Agong menjaga hak keistimewaan orang Melayu dan penduduk asal Malaysia, secara kumpulannya dirujuk sebagai Bumiputera. Artikel mengspesifikkan bagaimana kerajaan pusat melindungi kepentingan kumpulan-kumpulan ini dengan mendirikan kuota kemasukan ke dalam perkhidmatan awam, biasiswa dan pendidikan awam. Ia juga biasanya dianggap sebagai sebahagian daripada sosial kontrak, dan biasanya dikatakan sebagai pertahanan legal bagi ketuanan Melayu — kepercayaan orang Melayu bahawa mereka adalah penduduk asal Malaysia.

Berikut adalah penyataan penuh Artikel 153 Perlembagaan Malaysia.

Perkara 153. Perizaban kuota berkenaan dengan perkhidmatan, permit, dsb. bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak.

(1) Menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut peruntukan Perkara ini.

(2) Walau apa pun apa-aa jua dalam Perlembagaan ini, tetapi tertakluk kepada peruntukan Perkara 40 dan peruntukan Perkara ini, Yang di-Pertuan Agong hendaklah menjalnakan fungsinya di bawah Perlembagaan ini dan undang-undang persekutuan mengikut apa-apa cara yang perlu untuk meindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak dan untuk memastikan perizaban bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak apa-apa perkadaran yang difikirkan munasabah oleh Yang di-Pertuan Agong daripada jawatan dalam perkhidmatan awam (selain perkhidmatan awam sesuatu Negeri) dan daripada biasiswa, danasiswa dan keistimewaan pendidikan atau latihan yang seumpamanya atau kemudahan khas lain yang diberikan atau diadakan oleh Kerajaan Persekutuan dan, apabila apa-apa permit atau lesen dikehendaki oleh undang-undang persekutuan bagi mengendalikan apa-apa pertukangan atau perniagaan, maka, tertakluk kepada peruntukan undang-undang itu dan Perkara ini, daripada permit dan lesen itu.

(3) Yang di-Pertuan Agong boleh, bagi memastikan, mengikut Fasal (2), perizaban bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak jawatan-jawatan dalam perkhidmatan awam dan biasiswa, danasiswa dan keistimewaan pendidikan atau latihan atau kemudahan khas lain, memberikan apa-apa arahan am yang dikehendaki bagi maksud itu kepada mana-mana Suruhanjaya yang baginya Bahagian X terpakai atau kepada mana-mana pihak berkuasa yang dipertanggungkan dengan tanggungjawab bagi pemberian biasiswa, danasiswa atau keistimewaan pendidikan atau latihan atau kemudahan khas lain itu; dan Suruhanjaya atau pihak berkuasa itu hendaklah mematuhi arahan itu dengan sewajarnya.

(4) Pada menjalankan fungsinya di bawah Perlembagaan ini dan undang-undang persekutuan mengikut Fasal (1) hingga (3) Yang di-Pertuan Agong tidak boleh melucutkan mana-mana orang daripada apa-apa jawatan awam yang dipegang olehnya atau daripada terus mendapat biasiswa, danasiswa atau keistimewaan pendidikan atau latihan atau kemudahan khas lain yang dinikmati olehnya.

(5) Perkara ini tidaklah mengurangkan peruntukan Perkara 136.

(6) Jika menurut undang-undang persekutuan yang sedia ada suatu permit atau lesen dikehendaki bagi mengendalikan apa-apa pertukangan atau perniagaan, maka Yang di-Pertuan Agong boleh menjalankan fungsinya di bawah undang-undang itu mengikut apa-apa cara, atau memberikan apa-apa arahan am kepada mana-mana pihak berkuasa yang dipertanggungkan di bawah undang-undang itu dengan pemberian permit atau lesen itu, sebagaimana yang dikehendaki untuk memastikan perizaban apa-apa perkadaran daripada permit atau lesen itu bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak sebagaimana yang difikirkan munasabah oleh Yang di-Pertuan Agong; dan pihak berkuasa itu hendaklaah mematuhi arahan itu dengan sewajarnya.

(7) Tiada apa-apa jua dalam Perkara ini boleh berkuat kuasa untuk melucutkan atau memberi kuasa supaya dilucutkan apa-apa hak, keistimewaan, permit atau lesen mana-mana orang, yang terakru kepada orang itu atau yang dinikmati atau dipegang oleh orang itu atau untuk memberi kuasa untuk menolak pembaharuan mana-mana permit atau lesen mana-mana orang atau untuk menolak pemberian apa-apa permit atau lesen kepada waris, pengganti atau penerima serah hak seseorang jika pembaharuan atau pemberian itu mungkin semunasabahnya dijangkakan mengikut perjalanan biasa keadaan.

( 8) Walau apa pun apa-apa jua dalam Perlembagaan ini, jika menurut mana-mana undang-undang persekutuan apa-apa permit atau lesen dikehendaki bagi mengendalikan apa-apa pertukangan atau perniagaan, maka undang-undang itu boleh membuat peruntukan bagi perizaban apa-apa perkadaran daripada permit atau lesen itu bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak; tetapi tiada undang-undang sedemikian boleh, bagi maksud memastikan perizaban itu—

(a) melucutkan atau memberi kuasa supaya dilucutkan apa-apa hak, keistimewaan, permit atau lesen mana-mana orang, yang terakru kepada orang itu atau yang dinikmati atau dipegang oleh orang itu; atau

(b) memberi kuasa untuk menolak pembaharuan mana-mana permit atau lesen mana-manaa orang atau untuk menolak pemberian apa-apa permit atau lesen kepada waris, pengganti atau penerima serah hak mana-mana orang jika pembaharuan atau pemberian itu mengikut peruntukan yang lain dalam undang-undang itu mungkin semunasabahnya dijangkakan mengikut perjalanan biasa keadaan, atau menghalang mana-mana orang daripada memindahkan hakmilik bersama dengan perniagaannya apa-apa lesen yang boleh dipindahkan hakmiliknya untuk mengendalikan perniagaan itu; atau

(c) jika tiada permit atau lesen dahuluya dikehendaki bagi mengendalikan pertukangan atau perniagaan itu, memberi kuasa untuk menolak pemberian permit atau lesen kepada mana-mana orang bagi mengendalikan apa-apa pertukangan atau perniagaan yang telah dijalankan olehnya secara bona fide sebaik sebelum undang-undang itu mula berkuat kuasa, atau memberi kuasa untuk menolak pembaharuan kemudiannya mana-mana permit atau lesen mana-mana orang, atau untuk menolak pemberian mana-mana permit atau lesen sedemikian kepada waris, pengganti atau penerima serah hak mana-mana orang itu jika, mengikut peruntukan yang lain dalam undang-undang itu, pembaharuan atau pemberian itu mungkin semunasabahnya dijangkakan mengikut perjalanan biasa keadaan.

(8A) Walau apa pun apa-apa jua dalam Perlembagaan ini, jika di dalam mana-mana Universiti, Kolej dan institusi pendidikan lain yang memberikan pendidikan selepas Malaysian Certificate of Education atau yang setaraf dengannya, bilangan tempat yang ditawarkan oleh pihak berkuasa yang bertanggungjawab bagi pengurusan Universiti, Kolej atau institusi pendidikan itu kepada calon-calon bagi apa-apa kursus pengajian adalah kurang daripada bilangan calon yang layak mendapat tempat-tempat itu, maka adalah sah bagi Yang di-Pertuan Agong menurut kuasa Perkara ini memberikan apa-apa arahan yang perlu kepada pihak berkuasa itu untuk memastikan perizaban apa-apa perkadaran daripada tempat-tempat itu bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak sebagaimana yang difikirkan munasabah oleh Yang di-Pertuan Agong; dan pihak berkuasa itu hendaklah mematuhi arahan itu dengan sewajarnya.

(9) Tiada apa-apa jua dalam Perkara ini boleh memberi Parlimen kuasa untuk menyekat perniagaan atau pertukangan semata-mata bagi maksud perizaban bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak.

(9A) Dalam Perkara ini ungkapan “anak negeri” berhubung dengan Negeri Sabah atau Sarawak hendaklah mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam Perkara 161A.

(10) Perlembagaan Negeri yang ber-Raja boleh membuat peruntukan yang bersamaan (dengan ubah suaian yang perlu) dengan peruntukan Perkara ini.

Terdapat perbezaan ketara di antara artikel 153 perlembagaan Malaysia dengan artikel 153 perlembagaan Singapura yang masing-masing menyebut mengenai hak istimewa orang Melayu. Artikel 153 (Malaysia) lebih spesifik dengan menjelaskan bagaimana hak-hak orang Melayu dan Bumiputra Malaysia dipertahankan.

Ketuanan Melayu

Ketuanan Melayu ialah konsep perkauman yang mendakwa bahawa orang Melayu adalah tuan kepada Persekutuan Tanah Melayu (sekarang) Malaysia . Orang Cina dan India di Malaysia yang dianggap sebagai pendatang (yang dibawa masuk oleh British) disifatkan terhutang budi kepada orang Melayu kerana kesanggupan dan kesediaan orang Melayu menerima mereka sebagai warganegara Persekutuan Tanah Melayu (sekarang) Malaysia sebagai prasyarat British memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Sebagai timbal balik kerana kesanggupan dan kesediaan apa yang disifatkan sebagai pengorbanan orang Melayu itu, perlembagaan memberi peruntukan khas kepada orang Melayu dalam bentuk hak istimewa dan ini dimaktubkan di dalam Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu (sekarang) Malaysia). Persetujuan quid pro quo atau saling beri-memberi ini biasanya dipanggil Kontrak Sosial. Konsep Ketuanan Melayu ini sering kali dijadikan retorik ahli politik Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu yang berpengaruh semenjak 50 tahun Persekutuan Tanah Melayu (sekarang Malaysia) mencapai kemerdekaannya dari British sebagai usaha meraih sokongan orang Melayu walaupun pada hakikatnya tidak ramai orang Melayu yang arif tentang konsep atau fahaman ini.

Walaupun retorik ini wujud sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan, frasa ketuanan Melayu tidak menjadi satu perkara yang disebut ramai hingga ke awal tahun 2000-an. Kebanyakan tentangan konsep ini adalah daripada parti-parti yang tidak berdasarkan kaum Melayu, seperti Parti Tindakan Demokratik (DAP), tetapi sebelum kemerdekaan orang Baba dan Nyonya juga menentang konsep ini. Konsep keulungan kaum Melayu mendapat perhatian dalam tahun 1940-an apabila orang Melayu bersatu untuk menentang penubuhan Malayan Union dan kemudian, berjuang untuk kemerdekaan. Semasa tahun 60-an, terdapat usaha yang cukup besar untuk mencabar ketuanan Melayu, diketuai oleh Parti Tindakan Rakyat (PAP) dari Singapura — yang merupakan negeri Malaysia dari 1963 hingga 1965 — dan DAP selepas pemisahan Singapura. Walaupun begitu, sebahagian Perlembagaan berkaitan ketuanan Melayu berakar umbi selepas rusuhan kaum Mei 13, 1969 yang terjadi akibat kempen pilihan raya yang menjadikan hak-hak orang bukan Melayu dan ketuanan Melayu sebagai isu tumpuan. Tempoh ini juga menyaksikan kebangkitan ultra yang mendesak agar kerajaan parti tunggal diketuai UMNO, dan pertambahan penekanan bahawa orang Melayu merupakan “orang asal” Malaysia — iaitu hanya orang Melayu boleh dianggap penduduk asal Malaysia.

Tentangan yang dimainkan oleh DAP ini sebenarnya merupakan lanjutan tentangan yang dimainkan oleh parti induk DAP iaitu parti PAP(Singapura).

Berikut adalah tentangan mengenai ketuanan Melayu di dalam fasal 153 Perlembagaan Malaysia oleh PAP.

Ahli politik Singapura, Lee Kuan Yew (kemudian menjadi Perdana Menteri Singapura) Parti Tindakan Rakyat (PAP; cawangannya di Malaysia kemudiannya menjadi Parti Tindakan Demokratik atau DAP) secara umumnya mempersoalkan keperluan Artikel 153 dalam Parliamen, dan menyeru satu “Malaysian Malaysia”. Mempersoalkan kontrak sosial , Lee telah menyatakan: “Merujuk kepada sejarah, orang Melayu telah mula untuk berhijrah ke Malaysia dalam bilangan yang banyak hanya kira-kira 700 tahun yang lalu. Dalam 39 peratus orang Melayu di Malaysia hari ini, kira-kira sepertiga secara perbandingan hanya imigran seperti setiausaha agung UMNO, Dato’ Syed Ja’afar Albar, yang datang ke Malaya dari Indonesia sebelum perang ketika berumur lebih tiga puluh tahun.

Kontrak Sosial

Kontrak sosial di Malaysia merujuk kepada perjanjian oleh bapa-bapa kemerdekaan negara dalam Perlembagaan, dan merupakan penggantian beri-memberi atau quid pro quo melalui Perkara 14–18 yang berkenaan dengan pemberian kewarganegaraan Malaysia kepada orang-orang bukan Melayu, dan Perkara 153 yang memberikan hak istimewa rakyat kepada mereka daripada kaum bumiputera. Istilah ini juga kekadang digunakan untuk merujuk kepada bahagian-bahagian yang lain dalam Perlembagaan, seperti Perkara yang mengatakan bahawa Malaysia adalah sebuah negara sekular.

Dalam konteks biasa yang berkaitan dengan hubungan ras, kontrak sosial telah kerap kali dibidaskan, termasuk juga oleh ahli-ahli politik dalam kerajaan campuran Barisan Nasional yang menegaskan bahawa tidak habis-habis bercakap tentang hutang orang-orang bukan Melayu kepada orang-orang Melayu terhadap kewarganegaraan yang diberikan telah merenggangkan golongan-golongan bukan Melayu daripada negara mereka. Kritikan-kritikan seumpama ini telah ditentang oleh media Melayu dan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO), parti politik yang terbesar dalam Barisan Nasional. Banyak orang Melayu, biasanya daripada UMNO, telah mempergunakan kontrak sosial ini untuk mempertahankan prinsip Ketuanan Melayu.

Kontrak sosial selama ini telah lama diamalkan oleh para pemimpin terutamanya pemimpin dari parti kompenen Barisan Nasional. Tidak terdapat syarat-syarat formal mengenai kontrak sosial ini. Di bawah sedikit petikan mengenai kontrak sosial.

Perlembagaan Malaysia tidak merujuk kepada sebuah “kontrak sosial” (dari segi hak kewarganegaraan dan hak istimewa) secara ketara, dan tidak terdapat sebarang undang-undang atau dokumen yang pernah menjelaskan syarat-syarat kontrak sosial secara penuh. Pembela-pembelanya sering merujuk kepada Perlembagaan sebagai mengemukakan kontrak sosial, dan bapa-bapa kemerdekaaan juga bersetuju dengannya, walaupun rujukan kepada kontrak sosial tidak dibuat dalam Perlembagaan. Sebaliknya, kontrak sosial biasanya dianggap sebagai suatu persetujuan yang memberikan kewarganegaraan kepada orang-orang bukan Melayu dan bukan orang asli (kebanyakannya orang Malaysia Cina dan Malaysia India) sebagai ganti untuk pemberian hak keistimewaan kepada orang-orang Melayu dan orang-orang asli (dirujuk secara kolektif sebagai Bumiputera). Sebuah buku teks kajian Malaysia pendidikan tinggi yang menepati sukatan pelajaran kerajaan mengatakan: “Oleh sebab pemimpin-pemimpin Melayu bersetuju untuk melonggarkan syarat-syarat kewarganegaraan, pemimpin-pemimpin komuniti Cina dan India telah menerima kedudukan istimewa Melayu sebagai penduduk asli Malaya. Dengan penubuhan Malaysia, status kedudukan istimewa itu diperluas untuk merangkumi komuniti-komuniti penduduk asli Sabah dan Sarawak.” [1]

Perlembagaan secara ketara memberikan tanah rizab Bumiputera, kuota dalam perkhidmatan awam, biasiswa dan pendidikan awam, kuota untuk lesen perniagaan, dan kebenaran untuk memonopoli industri-industri yang tertentu, jika kerajaan membenarkan. Bagaimanapun pada hakikatnya, khususunya selepas pengenalan Dasar Ekonomi Baru Malaysia (NEP), akibat rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 ketika kaum Melayu hanya memiliki 4% daripada ekonomi Malaysia, hak-hak istimewa Bumiputera diperluas kepada bidang-bidang yang lain; kuota-kuota ditentukan untuk ekuiti Bumiputera dalam perbadanan awam, dan diskaun-diskaun sebanyak 5% hingga 15% untuk membeli kereta dan harta tanah diberikan.

Setengah-setengah orang mengatakan bahawa kecondongan terhadap orang-orang Melayu dalam pendidikan dan politik sebahagiannya merupakan tindak balas terhadap keupayaan orang-orang Malaysia Cina untuk memperoleh kebanyakan kekayaan negara itu. Bagaimanapaun, orang-orang Malaysia India boleh mengemukakan hujah bahawa merekalah yang mengalami kerugian yang paling banyak, walaupun ini boleh dipertikaikan.

Kerajaan ada mengundurkan sistem kuota untuk kemasukan ke universiti-universiti awam pada 2003 dan memperkenalkan dasar “meritokrasi”. Bagaimanapun, sistem baru ini dikritik secara meluas oleh orang-orang bukan Bumiputera kerana hanya memanfaatkan kaum Bumiputera yang ditempatkan dalam rancangan matrikulasi yang menonjolkan kerja kursus yang agak mudah sedangkan orang-orang bukan Bumiputera terpaksa mengambil Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). Walaupun secara teori, orang-orang bukan Bumiputra boleh masuk aliran matrikulasi, ini jarang berlaku pada hakikatnya. Meritokrasi juga dikritik oleh sebilangan pihak dalam UMNO sebagai berdiskriminasi kerana ia mengakibatkan orang-orang Melayu luar bandar terkebelakang dalam kadar kemasukan universiti.

Suruhanjaya Reid yang menyediakan kerangka Perlembagaan menyatakan dalam laporannya bahawa Perkara 153, tulang belakang kontrak sosial, adalah bersifat sementara, dan menyesyorkan bahawa ia dikaji semula 15 tahun selepas kemerdekaan. Suruhanjaya juga menyatakan bahawa perkara itu dan peruntukan-peruntukannya hanya diperlukan untuk mengelakkan keadaan tiba-tiba yang tidak menguntungkan kepada orang-orang Melayu dalam persaingan dengan ahli-ahli masyarakat Malaysia yang lain, dan hak-hak istimewa yang diberikan kepada orang-orang Melayu oleh perkara itu harus dikurangkan secara beransur-ansur dan akhirnya dihapuskan. Bagaimanapun, disebabkan Peristiwa 13 Mei yang menyebabkan pengisytiharan darurat, tahun 1972 yang merupakan tahun kajian semula Perkara 153 berlangsung tanpa sebarang peristiwa.

Menurut penyokong-penyokong kontrak sosial, sebagai balasan untuk enakmen peruntukan-peruntukan yang pada asalnya bersifat sementara, orang-orang Malaysia bukan Melayu diberikan kewarganegaraan di bawah Bab I Bahagian III dalam Perlembagaan. Kecuali hak-haki istimewa Bumiputera, orang-orang bukan Bumiputera dianggap sebagai sama saja dengan orang-orang Bumiputera dan diberikan semua hak kewarganegaraan di bawah Bahagian II dalam Perlembagaan. Pada tahun-tahun kebelakangan ini, sebilangan orang telah mencuba untuk membekalkan warganegara-warganegara Melayu dengan lebih banyak hak politik menurut falsafah ketuanan Melayu. Kebanyakan penyokong ketuanan Melayu memperdebatkan bahawa hak-hak tambahan ini telah ditulis dalam undang-undang dan hanya perlu dipertahankan daripada pembangkang-pembangkang.

Apabila mengambil alih jawatan presiden UMNO, Tunku Abdul Rahman (kemudian menjadi Perdana Menteri Malaysia pertama) menyatakan bahawa “…apabila kami (orang-orang Melayu) menentang Malayan Union (yang menjejaskan kedudukan hak-hak orang Melayu), kaum-kaum lain tidak mengambil bahagian kerana mereka mengatakan ini hanya merupakan masalah Melayu, dan bukan masalah mereka. Mereka juga menunjukkan bahawa kesetiaan mereka adalah kepada negara-negara asal mereka dan oleh itu, menentang Laporan Barnes yang bertujuan untuk menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan. Jika kami menyerahkan orang-orang Melayu kepada orang-orang yang dikatakan orang Malaya ketika kerakyatan mereka masih belum ditakrifkan, kami akan menghadapi banyak masalah pada masa hadapan.” Bagaimanapun, dia menambah bahawa “Bagi mereka yang mencintai dan berasa bahawa mereka terhutang kesetiaan yang tidak berbelah bagi, kami menyambut mereka sebagai orang Malaya. Mereka harus merupakan orang Malaya yang benar, dan mereka akan mempunyai hak-hak dan hak-hak istimewa yang sama dengan orang-orang Melayu.”

Ketiga-tiga di atas merupakan sentimen yang sering dimainkan oleh parti-parti politik sejak kebelakangan ini. Semangan muhibah dikalangan pemimpin-pemimpin awal negara seakan-akan dipermainkan oleh anak cucu mereka yang menjadi pemimpin parti-parti politik pada hari ini. Persoalannya ketika isu kontrak sosial dimainkan oleh pemimpin bukan melayu…di mana pemimpin-pemimpin Melayu terutama dari pembangkang tampil mempertahankan kontrak sosial yang sudah sekian lama terbina?? Adakah adil sekiranya kita membiarkan konsep Ketuanan Melayu ini dihapuskan dan diganti dengan konsep Ketuanan Rakyat (sedangkan Ketuanan Melayu juga adalah sama kecuali penekanan yang lebih diberikan kepada orang Melayu) yang belum terbukti lagi menjamin masa depan orang Melayu? Adilkah sekiranya anak-anak kita terpaksa mengharungi keperitan untuk ‘survive’ di masa hadapan sedangkan kita telah membesar dengan agak selesa sehingga apa yang kita kecapi setakat hari ini adalah hasil dari konsep Ketuanan Melayu. Diharap anak-anak muda faham akan kenapa walaupun negara kita sudah 50tahun merdeka konsep ini masih digunapakai. Konsep ini bukan lah sesuatu yang baru dan sejarah membukti bahawa terpisahnya Malaysia dengan Singapura adalah akibat perbuatan tidak bertanggungjawab pemimpin parti induk DAP iaitu PAP yang memainkan isu ketuanan Melayu ini. Adakah anda lebih gemar konsep Ketuanan Melayu ini digugurkan dan digantikan dengan konsep Malaysian Malaysia atau konsep Ketuanan Rakyat??? Bukankah pemimpin parti seperti PKR dan PAS ini merupakan anak-anak yang membesar hasil dari konsep Ketuanan Melayu ini. Cuba fikirkan di mana pemimpin-pemimpin ini berada sekiranya konsep Ketuanan Melayu dihapuskan dahulu?? Adakah mereka akan begelar pemimpin??

Terkini:

Istilah “Ketuanan Melayu” perlu dilihat dalam konteks perjuangan orang Melayu sebelum merdeka yang menganggap Semenenjung Tanah Melayu sebagai tanah pusaka (sons of the soil) seperti yang diakui oleh pihak penjajah British ketika itu. Istilah ini juga merujuk kepada situasi sebelum merdeka yang menjelaskan reaksi orang Melayu terhadap penubuhan Malayan Union yang telah menghapuskan “Ketuanan Melayu” dari segi kedaulatan, kuasa politik dan isu kewarganegaraan yang longgar. “Ketuanan Melayu” dilaungkan oleh pemimpin Melayu pada ketika itu bagi menyatupadukan orang Melayu menentang Malayan Union dan bukannya menuntut kemerdekaan. Oleh itu, konsep ini ialah peristiwa dan reality sejarah pada ketika itu dan ia dimasukkan bukan bertujuan untuk menggugat perpaduan masyarakat Malaysia.

Istilah di atas merupakan penjelasan Kementerian Pendidikan mengenai Ketuanan Melayu. Penjelasan ini dipetik dari blog LKS.

Advertisement

37 responses to “Artikel 153 & Ketuanan Melayu

 1. natural

  Untuk membuktikan ketuanan Melayu di Malaysia ialah dengan bahasa, seperti mana negara2 yang menunjukkan ketuanan mereka di negara mereka, tetapi di Malaysia, bahasa Melayu pun tak mampu diperkasakan sehingga masih ada orang yang masih belum fasih berbahasa Melayu selepas 50 tahun merdeka.Sepatutnya hanya bahasa Melayu yang digunakan dalam sistem persekolahan di Malaysia, tetapi kerajaan gagal menjadikan bahasa Melayu unggul apabila sekolah aliran Cina dan Tamil masih terus teguh, itu belum disentuh tentang penggunaan bahasa oleh sekto swasta.Ketuanan dan kemajuan sesuatu bangsa bukan dengan cara memberi bantuan subsidi atau dilindungi oleh sesuatu dasar ekonomi.Tidak ada suatu bangsa pun yang dilindungi dengan subsidi dan dasar tersebut yang maju.Contohnya kaum red indian di Amerika yang dilindungi, kaum Maori di New Zealand, kaum aborigin di Australia dan banyak lagi yang boleh dijadikan iktibar.Dasar-dasar seumpama DEB terdedah kepada salah guna di peringkat perlaksanaan.Apalah ertinya ketuanan Melayu digembar-gemburkan kalau bahasa sendiri pun tak boleh jaga, apa lagi kegagalan bangsa Melayu itu sendiri yang masih gagal berdiri sama tinggi dengan kaum lain. Saya tidak menafikan ada orang Melayu yang maju, tetapi keseluruhannya kaum Melayu di tempat ketiga atau 3rd class citizen in this country.

 2. jiha

  rakyat malaysia perlu sedar sekiranya kita terus memoertikaikan apa yang berlaku sekarng kita akan terus berada di takuk negara duniia ke3…fikirlah sebenarya bukan senang negara kita hendak sampai ke tahap sekarang..sekiranya kita tahu perkara sebenarya nescaya kita akan lebih menghargai apa yang kita miliki sekarang…..

 3. anak kedah

  Ada beza antara cadangan dan keputusan. Dalam keputusan ada penerimaan dan penolakan cadangan..

  Sejarah cadangan Suruhanjaya Reid

  Ahli Suruhanjaya Reid
  Lord William Reid – Pengerusi
  Sir Ivor Jennings – Britain
  Sir William McKell – Australia
  Hakim B Malik – India
  Hakim Abdul Hamid – Pakistan

  [sunting] Cadangan Suruhanjaya Reid
  Menurut Laporan Suruhanjaya Reid, kerajaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka akan diketuai seorang Raja. Di samping itu, sistem kerajaan bersekutu yang sedia ada akan diteruskan iaitu dengan kewujudan kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Raja-raja Melayu pula akan terus kekal sebagai ketua negeri masing-masing manakala bagi negeri yang tidak beraja seperti Pulau Pinang dan Melaka, ia akan bergabung dalam Persekutuan dan diketuai oleh Yang Dipertua (berperanan seperti Gabenor).

  Corak pemerintah telah dipersetujui untuk menggunakan corak demokrasi dan ahli Parlimen akan dipilih melalui pilihan raya umum untuk mewakili rakyat dan mengawal pentadbiran kerajaan.

  [sunting] Pindaan laporan Suruhanjaya Reid
  Antara pindaan yang telah dibuat ke atas Suruhanjaya Reid ialah pindaan berkaitan soal bahasa. Suruhanjaya Reid mencadangkan supaya bahasa Cina dan bahasa Tamil boleh digunakan di dalam Parlimen dan Dewan Negeri. Cadangan ini telah ditolak tetapi hak orang Cina dan India menggunakan bahasa masing-masing sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah telah diterima.

  Cadangan mengenai agama juga dipinda dan walaupun rumit, agama Islam tetap diterima sebagai agama rasmi Persekutuan. Pindaan ini diterima oleh orang bukan Melayu kerana menjamin hak setiap rakyat Persekutuan Tanah Melayu untuk bebas menganut agama sendiri.

  Lagi satu pindaan dibuat ke atas laporan Suruhanjaya Reid adalah hak istimewa orang Melayu yang menurut suruhanjaya tersebut, hak keistimewaan orang Melayu hendaklah dipertimbangkan selepas 10 tahun merdeka. Cadangan ini ditolak sebaliknya dipersetujui bahawa hak istimewa ini dipertimbangkan dari semasa ke semasa atas arahan Yang di-Pertuan Agong. Terdapat beberapa syor lain yang dipinda dan semua pindaan dilakukan selepas perbincangan terperinci di antara semua pihak yang terlibat yang menunjukkan terdapatnya tolak ansur di kalangan rakyat pelbagai kaum di Tanah Melayu.

  Diambil daripada “http://ms.wikipedia.org/wiki/Suruhanjaya_Reid”

 4. W.Ahmad Radzi W.Noh

  Ketuanan Melayu mesti dipertahankan. Kontrak sosial perlu difahami dan dihayati oleh generasi selepas merdeka. Negara akan terumbang ambing dan mangsanya ialah Melayu yang nyata masih lemah dan mundur.
  Artikel ini sangat baik dan perlu dijadikan teras dalam sillibus pelajaran kenegaraan atau sivik atau sejarah di semua sekolah rendah dan menegah.

 5. M.Fadzli Hussin Lubis

  Saya amat bersetuju dengan pandangan En W.Ahmad Radzi berkenaan hak ketuanan Melayu mesti dipertahankan.

  Pada saya, UMNO perlukan pemimpin yang Berjiwa Melayu untuk memimpin Bangsa dan Negara ini.

  Melayu perlu menguasai pelbagai bidang agar dapat berdiri sama tinggi dengan rakyat Malaysia bukan Melayu.

  Melayu perlu bersatu padu dibawah satu payung agar kita kuat dan dihormati.

 6. Sangsuria

  Kalau hendak dibandingkan dengan kaum Maori dan Red Indian yang dikatakan “dilindungi” maka hanyalah Orang Asli yang patut diberikan keistimewaan, kerana merekalah yang benar- benar Bumiputera. Kebanyakan orang Melayu adalah campuran dari Thai (PM pertama), Bugis (PM kedua), Turki (PM ke-3), India (PM ke-4) dan Cina dan Arab (Pak Lah, PM sekarang). Kebanyakan rakyat Malaysia adalah migran dan campuran – rojak. Apa yang penting untuk sebuah masyarakat yang maju dan matang bukannya perjuangan kaum, tetapi perjuangan keadilan. Tugas kita ialah memperjuangkan hak rakyat yang miskin dan tertindas dari semua golongan etnik. Inilah yang membezakan perjuangan yang benar dan betul, dan perjuangan yang hanya menyemarakkan semangat perkauman dan mengakibatkan rakyat pecah-belah.

 7. uyalem

  Jangan lupa bahawa orang melayu adalah orang melayu yang diberi pengiktirafan sebelum merdeka. Selepas Merdeka tahun 1957, keturunan lain dikatakan bukan melayu. Bukan melayu diberi hak mengikut perlembagaan. Makna kedudukan Melayu adalah teriktiraf begitu tidak kira ada campuran keturunan lain dan tidak ambil kira dari mana asalnya Melayu itu.

 8. anti-keganasan

  Bagaimana harus kami yang bukan Melayu harus jadi patriotik kepada negara ini kalau ada lagi undang-undang Apartheid seperti ini? Mengapa kamu suka mementingkan warna kulit dan darah keturunan? Adakah kamu ini kumpulan neo-kolonialis British yang baru mengamalkan dasar Apartheid, Nazisme dan Facsime? Mengapa undang-undang seperti ISA masih lagi digunkan? Adakah negara ini blok KOMUNIS yang baru?

 9. Anti_Fanatik

  Sangsuria…Apa yang telah awak katakan itu amat tepat sekali tapi ada juga golongan yang tak faham. Sikap taksub inilah yang bakal merosakkan kaum melayu itu sendiri dan jangan asyik nak salahkan orang lain atau rakyat yang terdiri dari pelbagai kaum. Malaysia = Malaysian ,bukan Melayu,Cina atau India

 10. rakan cina

  sang suria….. adakah jika orang cina yang memerintah malaysia sekarang mereka akan bercakap tentang samarata hak sesama bangsa?
  alangkan kinipun sekolah mereka hendak sekolah cina, nama jalan nak diberi nama cina dan jika di singapore pangkat tinggi tentera juga takkan diberikan kepada orang melayu…jadi lu pikirlah sendiri…memanglah mereka bercakap tentang malaysian malaysia sebab mereka mahu samarata hak tapi sekali dah dapat nanti jangan lah nanti kita pula yang meminta minta dari mereka kerana mereka tak selembut dan se “open” mereka untuk memberi hak kita pada orang lain…lu pikirlah sendiri…

  • Cinta Kemanusiaan

   Bagi anda semua yang masih berfikiran cetek atau tidak berfikir secara logik memang kasihan sekali. Pembangunan sesebuah negara sepatutnya membawa kita semua rakyat malaysia tanpa mengira warna kulit atau agama ke arah yang positif dan dengan itu barulah rakyat malaysia mampu bersaing di pentas antarabangsa.
   Saya Kadazan sabah, haruskah saya meminta ketuanan kadazan supaya diutamakan? Berlawan sesama sendiri hanya memusnahkan generasi malaysia. Pembangunan juga memerlukan perubahan dan kreativiti dari segi ideologi. Kalau nak bersaing, jangan bersaing hanya dari segi kaum tapi kita semua harus belajar kebaikan kesemua kaum dan justeru itu bersatu berjuang untuk negara!!!

 11. Anak_lpas_merdeka

  saya sokong pendapat rakan cina…..
  sebnarnya org cina da lma impikan mjadi PM..
  bl dia da jd PM jgn harap la ader MAlayis=malysian…
  knp sy berkate begitu..?sy berjiran rmai dgn cihinese so sy tau pe yg mereka mahukan…
  dia xkan mdah pecaya kpada bangsa lain selain bangsa dia…sekian…
  pertahan kan hak melayu…
  tetapi bertimbang rase dgn kaum lain..igt la sejarah sang suria….

 12. rakyatkelaskedua

  ya, ketuanan melayu adalah seperti perlawanan bolasepak di padang yang curam, tuan rumah ambil sebelah tanah yang tinggi manakala pihak undangan di beri sebelah tanah yang rendah.

  so ‘preettttt!. mainlah

  masih ketinggalan juga, negara nak maju lebih jauh pun susah, pasal kena tunggu tuan.

 13. mopimopipopo

  jika berkehendakkan tragedi berdarah 13 mei berulang semula cuba-cubalah mencabar ketuanan melayu bak kata pepatah “sarang tebuan jangan di jolok” semak semula sejarah penubuhan malaysia nie jgn mementingkan diri ketuanan melayu masih relevan lagi dan ianya bukanlah seperti apartheid jgn jd bodoh ketuanan melayu hendak disamakan dengan apartheid jika apartheid bangsa lain tidak mungkin wujud di bumi malaysia ini macam la ko tau apa itu apartheid jangan hanya pandai cakap jer…..

 14. Bakal PM

  senang cakap kalau x suka tinggal sini angkat kaki say hi…hi.. bye…bye…… kalau dah diberi betis jgnla nak mintak peha… dah nampak terang2… singapura dulu dah jelas tanah melayu… tp jgn mimpi lg nak mempunyai pemimpin melayu kerana kuasa dah beralih kpd bangsa lain… so kat malaysia ni jgn mimpi la nak hapuskan apa yang dah sedia ada dlm perlembagaan…

 15. kuntakinte

  MELAYU MUDAH LUPA……..
  Tepuk dada tanya selera…..

 16. mudah lupa mungkin selalu ketawa

 17. Sumana

  Saya sebagai generasi ketiga lahir di Malaysia tetapi masih dianggap pendatang.kesal dgn membaca artical ini

  apa bezanya ketuanan Melayu yang di amalkan di bumi Malaysia ini dgn Ketuanan Org Yahudi di Isreal…………..malu tahu! kerajaan & segelitir org malaysia ingin menuntut kebabasan & hak org Palestin dari rejim Isreal sedangkan ketuanan semua kaum tidak dibelah di bumi Malaysia ini………

  Kemajuan Melayu akan terpikat dan juga Kaum melayu akan semakin mundur & tidak berkalibal utk bertading & lemah utk menhadapi sebarang cabaran dunia luar jiga ketuanan Melayu yang berunsur Perkauman terus diamalkan di negara berbilang kaum, budaya & agama ini………..

  Dimana ajaran muni agama yang menyeru adil kepada umat & manusia? ia tidak diamal tetapi dipolitikan utk kebaikan diri sendiri golongan tertentu shj…..

 18. Bakal PM

  Dey Sumana…
  Apa beza ketuanan melayu dgn ketuanan yahudi??? Ni aku nak explain… lain kali masuk skolah kebangsaan senang nak paham… Ketuanan melayu adalah hak org2 melayu yg merupakan penduduk asal tanah melayu ni… aku ulang Malaysia ni dikenali tanah melayu suatu ketika dulu bukan Tanah Besar China atau Tanah Besar INdia…. tapi tanah melayu… Atas rasa timbang rasa dan simpati org2 melayu yg baik budi pekerti memberikan kerakyatan kepada kaum lain memandangkan mereka dah seronok dan mahu tinggal disini… jd boleh x kau fikir kalau itu semua x terjadi 50 tahun dulu…. boleh ker kau dapat taraf warganegara kat tanah melayu ini… tahu x apa yg kau dapat bila ada taraf warganegara??? kau dapat tinggal dgn bebas kat tanah melayu ni, dapat keistimewaan seperti perubatan, tempat tinggal, pekerjaan dan bnyk lg yg kau x sedar malah ramai daripada kaum kau adalah antara org2 yg terkaya di Malaysia ini… jd ada penindasan???
  Ok cukup… ketuanan Yahudi pulak… mereka ni pendatang dibumi palestin… Bumi yg nereka duduki itu adalah milik org2 palestin… mereka membuka penempatan haram di negara palestin dgn bantuan org2 eropah selepas perang dunia dahulu… Tetapi oleh kerana tamaknya mereka ini, walaupun mereka membuka penempatan secara haram mereka bertindak kejam dgn cuba menindas dan menzalimi org2 palestin yang merupakan penduduk asal negara itu… Jd kami kat Tanah Melayu ini x nak menerima nasib sebagaimana saudara kami di Palestin… Lihat sahaja bagaimana kaum pendatang Yahudi menzalimi peribumi palestin sehingga menubuhkan negara israel di tanah air palestin…
  kat Tanah Melayu ni pun hampir terjd perkara yg sama bila suatu ketika dahulu singapura adalah milik org melayu akhirnya sekarang dirampas oleh kaum lain yg suatu ketika dahulu mereka hanya datang untuk bekerja di tanah melayu ni.. jd perlukah org melayu menerima nasib sebagai peribumi palestin di tanah air sendiri??? kami rela berkongsi tanah air ini dgn kamu namun kenapa kamu terus mendesak kami untuk meminta lebih daripada yg sepatutnya…

 19. sumana

  Apa ini semua? mengikut penjelasan anda yahudi itu pendatang? satu dunia tahu nenek moyang yahudilah penghuni bumi Palestin asal jauh lebih lama dari kedatangan org Arab…. beginilah seperti kementerian pelajaran kerajaan kita putar belik sejarah sebelum & semasa pejuangan kemerdekaan negara kita…..
  Anda harus balik mengaji sejarah asal dari ahkib seluruh perusur dunia,buang saja apa yang diajar dlm buku sejarah negara kita hari ini.
  Bumi ini digelar Tanah melayu hanya selepas kesultanan Melaka,siapa itu Raja Parameswara tahu? seorang putera Palembang tahun 1396 lari bekeliaran diburu Majapahit,ke Temasik ,Johor, lalu menetap di Melaka.Tahun 1414 dia menganut agama Islam lalu mengelar nama asalnya kpd Sultan Iskandar Shah.
  Tahu tak bila org cina datang menetap di Melaka? Tahun 1406 Parameswara hantar duta ke Cina (Ming) memohan supaya Maharaja cina hantar Pesuruhannya utk melindung Melaka.Tahun 1410 Laksamana Cheng Ho (Islam Yunan) diperintah belayar ke Asia Tenggara dan Asia tengah. Dia singgah di Melaka utk menunaikan janji Maharaja Cina melindungi Melaka dari ancaman Siam.
  Org Cina mula menetap di bumi ini.(baru kita hari ini dpt budaya Peranakan di negeri2 selat)….Siapa yang seharusnya mengenang budi jelas tercatit dlm sejarah Cina & Dunia hari ini……
  Mengikut kekuatan & kuasa negara cina pada masa itu kalau ingin menjajah Tanah Melayu (sebelum Prarmeswara menganut Islam bumi nusantara ini mengamal budaya Indian Hindu-Buddhist) apa susahnya, tetapi bangsa Cina inilah yang tidak suka membuli & dibuli,tidak menjajah Melaka tetapi menhulur tangan membantu Melaka dari ancaman Siam pula.Inilah perbezaan Org Cina dgn Org Matsaleh yang dtg selepas 100 tahun kemudian.Tahun 1511 Melaka diserang Portugal……
  Kalau nak ikut sejarah benar utk menuntut hak Ketuanan Bumi Ini, orang2 Asli lebih berhaklah….merekalah bumiputra asal tanah muni ini.
  Apa salahnya kita hidup SATU MALAYSIA? Tidak kira bangsa & agama Saya memang tak faham…….Ketuanan Rakyatlah harus diperjuangkan utk kemajuan generasi kita akan dtg….

  • zack

   saudara sumana..jika sekiranya anda tidak mahu menerima istilah ‘ketuanan melayu’..saya menasihatkan anda..pergi ke JPN dan menukar taraf kewargaan anda kepada negara mana yg anda rasakan sesuai dengan jiwa,emosi dan politik anda..kami rakyat malaysia yg bragama ISLAM..tidak dapat menerima anda dan keluarga anda disini..maaf sekali lagi..mohon keluar dari MALAYSIA yg trcinta ini..kami rakyat Malaysia tidak dapat menerima idelogi MALAYSIAN MALAYSIA..maaf sila keluar dari malaysia..

 20. sumana

  Melayu hari ini di TANAH MELAYU ini jelas kebanyakan bukan lagi Melayu asli selepas kesultanan Melaka. Melayu-india, melayu-cina peranakan,melayu-arab,melayu-aceh, melayu-paksi,melayu-bugis,melayu-java,melayu-riau,melayu-siam,melayu-portugal,melayu-belanda,melayu-british dll……

  Bukti sebenar jelas kita lihat sejarah keluarga PM Malaysia 52tahun ini mana yang satu dari Melayu Asli ???

 21. sumana

  Beriman & belajarlah wahai Melayu yang masih laukan ketuanannya dari Kitab suci & S.A.W.

  Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam PengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu).

  Surah 49. Al-Hujuraat 13

 22. Bakal PM

  ok … kita dah diperingatkan wahai umat islam. ramai org lemah iman bergaul dgn sebahagian org fasik dan ahli maksiat, bahkan mungkin org yang menghina syariat islam, melecehkan islam dan penganutnya.perbuatan semacam itu adalah haram dan mencacatkan akidah. Firman Allah :
  “Dan apabila kamu melihat org2 memperolok2kan ayat2 kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain, dan jika syaitanmenjadikan kamu lupa( akan larangan ini), maka jgnlah kamu duduk bersama org2 yg zalim itu sesudah teringat(akan larangan itu” (Al An’am:68)

  “Jika sekiranya kamu redha kepada mereka sesungguhnya Allah tidak redha kpd org2 yg fasik” (At Taubah:96)

  jd bertaubatlah mereka2 yg menyokong kpd wakil rakyat yg melakukan maksiat sebelum ini dan mereka2 yg menyokong golongan2 yg menentang keras agama islam sebelum ini… seperti yg pernah dikatakan oleh seorg pemimpin… ‘ langkah mayat saya dulu sebelum menubuhkan negara islam…’ sekian.

 23. bertaubat lah pintu bertaubat sentiasa terbuka

 24. Jangan nak mengarut …..semua ni ada kepentingan peribadi,,kalau dasar menumpang menumpang jugalah,jgn nak jadi macam Isreal..seperti kacang lupakan kulit…kalau dah tahu diri tu tak layak duduk kat malaysia buat apa datang merempat awal awal menyebuk kat negara org…. jgn nak jadi pengkhianat negara…. jgn nak tentukan undang undang..semuanya memang dah muktamad….bukan pasal warna kulit ke darah ke.. tapi semua ni ikut logiklah…respectlah ketua yg diatas sekali…. ni tak meroyan tak tentu pasal…bila dah election…pecah je kemenangan….banyak pulak yg memerintah banyak kepala lepas tu semua terbengkalai….tak juga berkembang tang ekonomi……makin banyak lagi hal…Negara memang perlukan ISA…Kekalkan Isa dan Ketuanan Melayu…….kalau tidak banyak lagi hal….sokong UMNO…..UMNO>>>UMNO///

  • Bakal PM

   Saya Sokong UMNO kerana Malaysia menjadi negara Islam contoh di dalam pemerintahan BN…
   Tomahan pembangkang yg mengatakan UMNO tolak islam adalah fitnah yg akan mendatangkan dosa besar andainya mereka tidak bertaubat…

 25. semua ni nagrut…melayu mudah lupa…..

  melayu mudah lupa….

  MELAYU MUDAH LUPA….

  akibat sengketa sesama kita …Bumi dipijak Milik Orang…

  Datuk nenek dulunya memeng lah kaya raya…Hasilnya semua kampung dah Tergadai…

  INGAT….JGN JADI PENGKHIANAT BANGSA….LEBIH DAHSYAT DARI ISREAL DAN KOMUNIS

 26. dari adam dari tanah...

  KALAU semua kita faham dan yaqin dengan ketinggian Islam [ bukan parti yang mendakwa Islam] dan sedia mengamalkan Islam dalam kehidupan social ekonomi dan politik maka tak ada siapa pun akan merasa terhina dibumi Allah ini. Ini lantaran Islam berteraskan IMAN DAN TAQWA tidak mengira pangkat dan keturunan serta warna kulit.
  Lihatlah kepada jutaan manusia PELBAGAI BANGSA yang bersolat dihadapan kaabah dimusim haji yang hanya punya satu pimpinan [imam ]… mereka sama2 rukuk, sujud dan taat semata2 kerana Allah…! Fenomena ini tidak ujud melainkan pada Islam…! Ketuanan Melayu hanya MENYERLAHKAN kebanggaan segelintir politikus Melayu yang berkepentingan…. gantikan dengan Islam yang diredzai Tuhan…!!!!! INI SAMASEKALI TIDAK BERCANGGAH DAN TIDAK MENCACATKAN PERLEMBAGAAN…. Ketuanan lain atau campuran hanya akan membinasakan negara jua lantaran menjadi hamba dunia [ekonomi/social/politik ] ……..selagi manusia tidak menjadi hamba Tuhan pencipta dunia dan kita semua, dalam mengatur kehidupan yang benar. Dunia hanya akan aman dan makmur ditangan orang beriman dan bertaqwa…… …… 05-april-2010 2:04 PM

 27. Apa ini semua? mengikut penjelasan anda yahudi itu pendatang? satu dunia tahu nenek moyang yahudilah penghuni bumi Palestin asal jauh lebih lama dari kedatangan org Arab…. beginilah seperti kementerian pelajaran kerajaan kita putar belik sejarah sebelum & semasa pejuangan kemerdekaan negara kita…..Anda harus balik mengaji sejarah asal dari ahkib seluruh perusur dunia,buang saja apa yang diajar dlm buku sejarah negara kita hari ini.Bumi ini digelar Tanah melayu hanya selepas kesultanan Melaka,siapa itu Raja Parameswara tahu? seorang putera Palembang tahun 1396 lari bekeliaran diburu Majapahit,ke Temasik ,Johor, lalu menetap di Melaka.Tahun 1414 dia menganut agama Islam lalu mengelar nama asalnya kpd Sultan Iskandar Shah.Tahu tak bila org cina datang menetap di Melaka? Tahun 1406 Parameswara hantar duta ke Cina (Ming) memohan supaya Maharaja cina hantar Pesuruhannya utk melindung Melaka.Tahun 1410 Laksamana Cheng Ho (Islam Yunan) diperintah belayar ke Asia Tenggara dan Asia tengah. Dia singgah di Melaka utk menunaikan janji Maharaja Cina melindungi Melaka dari ancaman Siam.Org Cina mula menetap di bumi ini.(baru kita hari ini dpt budaya Peranakan di negeri2 selat)….Siapa yang seharusnya mengenang budi jelas tercatit dlm sejarah Cina & Dunia hari ini……Mengikut kekuatan & kuasa negara cina pada masa itu kalau ingin menjajah Tanah Melayu (sebelum Prarmeswara menganut Islam bumi nusantara ini mengamal budaya Indian Hindu-Buddhist) apa susahnya, tetapi bangsa Cina inilah yang tidak suka membuli & dibuli,tidak menjajah Melaka tetapi menhulur tangan membantu Melaka dari ancaman Siam pula.Inilah perbezaan Org Cina dgn Org Matsaleh yang dtg selepas 100 tahun kemudian.Tahun 1511 Melaka diserang Portugal……Kalau nak ikut sejarah benar utk menuntut hak Ketuanan Bumi Ini, orang2 Asli lebih berhaklah….merekalah bumiputra asal tanah muni ini.Apa salahnya kita hidup SATU MALAYSIA? Tidak kira bangsa & agama Saya memang tak faham…….Ketuanan Rakyatlah harus diperjuangkan utk kemajuan generasi kita akan dtg….
  +1

 28. wer9740

  Yang duk kalut2 takut klu bukan umno memerintah melayu akah merempat,kenapa hanya umno sahaja yg boleh memerintah malaysia ini ke?melayu tak boleh bersatu dalam Pas ke?klu dah umno bergabung dgn MCA/MIC serta parti2 yg lain salah ke klu PAS/PKR/DAP dll memerintah malaysia melalui pilihanraya.klu Pakatan Rakyat memerintah pun menggunakan perlembagaan persekutuan yg umno/bn yg sekarang guna.Klu dah ditakdirkan umno menjadi pembangkang satu hari nanti,jadilah pembangkang yg boleh menegur kepada parti yg memrintah dgn sebijak-bijaknya….

  Nak tanya senarai di bawah ini parti mana yg memerintah hilang hilang semua ini:-
  1-singapore dulu tanah melayu sekarang siapa punya?…
  2-pulau batu putih dulu milik johor sekarang milik siapa?
  3-rizab minyak dapat ke brunei rm320billion
  4-bukit genting dapat ke tokey judi lim goh tong
  5-bukit tinggi 36000ekar dapat ke tokey judi v.tan
  6-tanah rizab melayu di tukar status atas nama pembangunan statistik 5tahun dulu ada 62000 hektar belum diganti,ingat seluas padang bola ke 62000 hektar itu?hari ini masih di ambil atas sebab yg sama
  7-biasiswa di tukar kepada pinjaman kebanyakan melayu.tak bayar di kejar sampai lubang cacing…
  8-zaman khir johari menteri pelajaran bahasa jawi telah di mansuhkan menyebabkan ramai anak melayu mengaku islam tak pandai mengaji
  9-DEB telah di tukar kepada MEB atas sebab 1MALAYSIA jelas tidak memihak pada org melayu.
  10-lisen judi diluluskan atas sebab mencegah judi haram….dimana halalnya…sedangkan tiada agama yg membenarkan judi.arak dan judi di sebut sekali dalam al-quran…apa bila ada arak/judi akan ada wanita(zina).jelas semua ini tidak membawa kepada kebaikan intitusi keluarga dan masyarakat tak kira apa bangsa dan agama,lagi2 kita yg megaku melayu dan islam…
  11-Felda telah susut nilai rizab tunai dari rm4.08billion 2004 kepada rm1.35 bilion 2009.felda ini 95% melayu,dari 2004 hingga 2009 felda tiada keuntungan ke?Penerimaan tunai Felda adalah seperti berikut;

  a. 2005 – RM 682 juta
  b. 2006 – RM 697 juta
  c. 2007 – RM 1.270 billion
  d. 2008 – RM 1.70 billion.
  e. 2009 – RM 830 juta

  Jumlahnya menghampiri RM 5.2 billlion!Baki 2004 – 4.08 billion
  Masuk 2005 – 2009 – 5.2 billion
  Jumlah – 9.28 billion..siapa yg mengadai?

  kesimpulannya apa yg saya sebut di atas semua nya berlaku semasa melayu bersatu dibawah umno…hari ini bila melayu lari meninggalkan umno baru nak fikir ketuanan melayu.melayu mesti bersatu.bersatu untuk apa?untuk digadaikan lagi hak2 org melayu yg dah tiada ini….dimana tuannya melayu…melayu jadi jaga,jadi driver kepada tokey2 cina…tidak seperti mula2 kaum cina datang ketanah melayu.waktu itu kaum cina menjadi kuli.ada yg menarik lancar/beca untuk org2 besar melayu….

 29. hang jebat

  Teruskan mengansurkan ketuanan Melayu. Teruskan menghapuskan quota yang cuma 30% pemilikan saham bumiputra, miliki sampai 100% saham dan kekayaan di Malaysia wahai orang2 Cina. Teruskan menghina dan menghentam agama Islam dan bangsa Melayu. Kerana anda dapat betis mesti nak yang lebih macam Belanda dapat tanah.

  Bila itu berlaku…bila hanya orang2 Melayu yang sanggup menjadi askar/tentera dan polis yang berkorban memberikan keamanan dan keselamatan seluruh negara walaupun dengan pendapatan/gaji yang tidak dipandng oleh orang2 cina. Anda akan dapati peristiwa 13 mei 1969 adalah pengalaman yang sangat dinanti-nantikan akan menjadi kenyataan.

  (note: kurang dari 2% masyarakat kerurunan Cina memohon menjadi tentera dan polis…yang layak dan diterima kurang daripada 1%, itupun cuma berminat sebagai pegawai sahaja. Kenapa Chua Soi Lek tidak mahu meningkatkan peratusan Cina dalam dua kerjaya ini…Tanyalah setinggi mana pengorbanan mereka kepada negara apakah hanya dinilai dari wang ringgit seperti tuntutan kongres ekonomi cina baru2 ini. Mungkin bagus juga kerana kemudian hari askar dan polis Melayu ini dapat bertindak tegas kepada petualang negara yang berhati penjajah)

 30. Apa ini semua? mengikut penjelasan anda yahudi itu pendatang? satu dunia tahu nenek moyang yahudilah penghuni bumi Palestin asal jauh lebih lama dari kedatangan org Arab…. beginilah seperti kementerian pelajaran kerajaan kita putar belik sejarah sebelum & semasa pejuangan kemerdekaan negara kita…..Anda harus balik mengaji sejarah asal dari ahkib seluruh perusur dunia,buang saja apa yang diajar dlm buku sejarah negara kita hari ini.Bumi ini digelar Tanah melayu hanya selepas kesultanan Melaka,siapa itu Raja Parameswara tahu? seorang putera Palembang tahun 1396 lari bekeliaran diburu Majapahit,ke Temasik ,Johor, lalu menetap di Melaka.Tahun 1414 dia menganut agama Islam lalu mengelar nama asalnya kpd Sultan Iskandar Shah.Tahu tak bila org cina datang menetap di Melaka? Tahun 1406 Parameswara hantar duta ke Cina (Ming) memohan supaya Maharaja cina hantar Pesuruhannya utk melindung Melaka.Tahun 1410 Laksamana Cheng Ho (Islam Yunan) diperintah belayar ke Asia Tenggara dan Asia tengah. Dia singgah di Melaka utk menunaikan janji Maharaja Cina melindungi Melaka dari ancaman Siam.Org Cina mula menetap di bumi ini.(baru kita hari ini dpt budaya Peranakan di negeri2 selat)….Siapa yang seharusnya mengenang budi jelas tercatit dlm sejarah Cina & Dunia hari ini……Mengikut kekuatan & kuasa negara cina pada masa itu kalau ingin menjajah Tanah Melayu (sebelum Prarmeswara menganut Islam bumi nusantara ini mengamal budaya Indian Hindu-Buddhist) apa susahnya, tetapi bangsa Cina inilah yang tidak suka membuli & dibuli,tidak menjajah Melaka tetapi menhulur tangan membantu Melaka dari ancaman Siam pula.Inilah perbezaan Org Cina dgn Org Matsaleh yang dtg selepas 100 tahun kemudian.Tahun 1511 Melaka diserang Portugal……Kalau nak ikut sejarah benar utk menuntut hak Ketuanan Bumi Ini, orang2 Asli lebih berhaklah….merekalah bumiputra asal tanah muni ini.Apa salahnya kita hidup SATU MALAYSIA? Tidak kira bangsa & agama Saya memang tak faham…….Ketuanan Rakyatlah harus diperjuangkan utk kemajuan generasi kita akan dtg….+1
  +1

 31. Pingback: Hak Melayu terjamin tanpa Umno, hak Rosmah yang tak terkunci kemas | TukarTiub | Vote Berita Politik Malaysia @ TukarTiub | Berita Politik Malaysia

 32. Anak Malaysia - DJ

  Salam.

  Kebanyakkan tidak faham kenapa Malaysia mengagung-agungkan Islam di persada antarabangsa. Silalah menganalisa secara mendalam dan membaca bahan bacaan yang kritis dan kritikal. Malaysia mengagungkan Islam untuk membina hubungan yang baik dengan OIC yang negara ahlinya kebanyakkannya ahli OPEC,.. Maka, ini adalah isu politik ekonomi dan bukannya isu agama.

  Di samping itu, Malaysia bukannya negara Islam,.. Ini adalah kerana keluhuran perlembagaan, dimana perlembagaan adalah undang-undang tertinggi di Malaysia. Artikel 11 Perlembagaan Persekutuan membaca sebagai Malaysia adalah sebuah negara sekular/kebebasan beragama. Di samping itu, corak pentadbiran negara juga mengikuti sistem pentadbiran Barat.

  Idea ketuanan Melayu sememangnya memudaratkan hubungan antara kaum di Malaysia. Anda perlu tahu bahawa idea yang sama telah digunakan pada zaman Perang Dunia ke-2 oleh golongan fasis Nazi iaitu “Keagungan Aryan” (Aryan as the Superior Race). Di samping itu, Israel juga menggunakan idea yang sama rupa dimana pentafsiran bahawa tanah Palestin adalah hak milik penduduk Israel kerana mereka adalah “the Chosen One”. Idea-idea perkauman seperti ini yang mengagungkan satu kaum dan melihat kaum lain rendah adalah ethnosentrisme, dan pengamalan ethnosentrisme memudaratkan perpaduan di dalam sesebuah negara pelbagai etnik seperti Malaysia.

  Dan untuk panduan anda, kaum Melayu adalah pendatang dari Kepulauan Formosa, dimana mereka adalah orang laut yang berhijrah ke Kalimantan, kemudian berhijrah ke Johor dan berpatah balik kerana bilangan orang Asli yang banyak dan berhijrah ke Makassar; dan dari Makassar, mereka berhijrah ke Semenanjung Malaysia (Andaya, 2000). Kaum Cina dan India pula telahpun ada di Semenanjung kerana penaklukan Kerajaan Chola dari India dan keadaan politik yang tegang di China. Maka mereka berhijrah ke Semenanjung untuk kehidupan yang lebih selamat. Ini menerangkan bahawa selain dari Orang Asli/Orang Asal, kaum-kaum lain di Malaysia adalah kaum pendatang. Namun, rujukan-rujukan ini hanya menceritakan asal-usul kaum masing-masing ke Malaya. Intipati yang benar adalah untuk hidup bersama antara satu sama lain tanpa ethnosentrisme dan sikap menjaga kepentingan kaum sendiri. Untuk negara seperti Malaysia, ianya penting untuk melihat identiti nasional sebagai seorang Malaysia daripada melihat identiti etnik seperti Melayu, Iban, Kadazan, Cina, India dan sebagai-bagainya.

 33. amoi

  nak tanya pasal isu bumiputera. saya darah campuran cina melayu. ayah cina, emak melayu. saya kurang jelas dengan status bumiputera saya.sebelum ini, ada keluar berita bila dia orang kata, asalkan salah seorang ibu bapa bumiputera, anaknya secara automatic bumiputera.betol x?

 34. zack

  salam semua..izinkn hamba brbicara..sesiapa saja yg rasa dirinya bkn org MELAYU..dan bukan KETUANAN MELAYU..sial keluar dari TANAH MELAYU yg trcinta ini..di sini hanya untuk org2 MELAYU..KETUANAN MELAYU..org2 Melayu yg bragama ISLAM sahaja dan BERSUNAT..saya ulangi BERSUNAT sahaja..jika anda rasa anda bukan dari KETUANAN MELAYU..maaf sila keluar dari MALAYSIA dan duduklah di SINGAPORE..pasti anda akan rasakan keperitannye…sekian..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s